KIẾN THỨC HỌC TẬP

Trả về Quý của năm trong Excel

Trong excel không có hàm quarter để tính quí của năm. Chúng ta có thể sử dụng một số hàm có sẵn của excel để tính quí của năm.

 

Cách làm như sau:

Giả sử ta nhập một A1 giá trị ngày là “20/11/2012”.

Sau đó dung hàm Month() và Int để tính ra quí của ngày được truyền vào.

Ví dụ minh họa:

=INT((MONTH(A1)-1)/3)+1

Kết quả như sau:

  • 20/11/2012: trả về quí 4
  • 30/04/2012: trả về quí 2

Lượt xem: 1428

    THÔNG BÁO

    QUẢNG CÁO

    TRUY CẬP

Đang online
Lượt truy cập